Wyprawka szkolna 2016/2017

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmie się uczniów:

•      słabowidzących,
•      niesłyszących,
•      słabosłyszących,
•      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
•      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
•      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej: www.jaworzyna.net

Podobne artykuły