Wybory sołtysów i rad sołeckich

Dobiegają końca kadencje obecnych sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym od dnia 18 stycznia br. Gmina Jaworzyna Śląska organizuje spotkania, podczas których zostaną wyłonieni nowi przedstawiciele władz sołeckich. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.jaworzyna.net) można zapoznać się z harmonogramem zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Sołtys jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy. Wynagrodzeniem za pracę sołtysa jest dieta.

Do kompetencji sołtysa należą: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie i organizacja zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego, uczestniczenie w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania, udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

źródło: www.jaworzyna.net, www.wikipedia.org

Podobne artykuły