Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w 2014 roku

herbDnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl. ul. Powstańców 3, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej na rok 2014.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia ze zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/62/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na stałe obwody głosowania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/48/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołów: nr XXXVIII/13 z dnia 29.11.2013 r., nr XXXIX/13 z dnia 17.12.2013 r. oraz nr XL/13 z dnia 30.12.2013 r.

17. Sprawy różne (głos mieszkańców).

18. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły