Dofinansowanie na usunięcie azbestu

W roku 2017 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2017 roku.

Przypominamy, że wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć w terminie do 31 stycznia informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnej z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2017 proszeni są o złożenie wniosku do 27 stycznia 2017 r. do tut. Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim (pok. 16).

Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu były przez Wnioskodawców dobrze przemyślane oraz żeby w miarę możliwości prawidłowo oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia. Prosimy także, aby zgłoszony wniosek był potem przez Wnioskodawcę faktycznie realizowany (aby uniknąć w miarę możliwości sytuacji wycofywania wniosków).

Bliższych informacji zasięgnąć można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pok. 16, II piętro, lub pod nr tel. 74 85-88-230 wew. 45 w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2017 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 27.01.2017 r.

Więcej informacji na https://www.jaworzyna.net/

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły