Burmistrz Jaworzyny Śląskiej z absolutorium

Na ostatniej, czerwcowej sesji radni zajmowali się oceną minionego – 2018 roku oraz wykonaniem ubiegłorocznego budżetu gminy. W tym roku po raz pierwszy zaczęły obowiązywać przepisy na mocy których wójtowie, burmistrzowi i prezydenci miast przedstawiają „raport o stanie gminy”. Przepisy ustawowe nie precyzują jednak do jakich zagadnień i w jakim wymiarze ma się odnosić w/w dokument. Raport o stanie gminy Jaworzyna Śląska odnosił się do najistotniejszych obszarów działania burmistrza, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Dużą uwagę w przedstawionym dokumencie poświęcono realizowanym w 2018 r. inwestycjom.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej absolutorium

Po przedstawieniu przez burmistrza raportu odbyła się debata nad jego treścią. Głosy jakie padały w trakcie debaty w większości bardzo pozytywnie odnosiły się do stanu gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Artur Nazimek zauważył, że rok 2018 był dla gminy historyczny, bowiem nie było w historii gminy po 1989 r. okresu tak intensywnego w zakresie zrealizowanych inwestycji. Zauważył również, że zasadnicza ich część była w głównej mierze finansowana z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Przedstawione w debacie argumenty a przede wszystkim wynikające z raportu fakty zyskały pozytywną ocenę radnych, którzy udzielili burmistrzowi wotum zaufania. 

W dalszej kolejności ocenione zostało sprawozdanie finansowe za 2018, które podlega dodatkowo kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawująca nadzór nad gminami w zakresie prowadzenia przez nie polityki finansowej. Ocena tego organu oraz radnych były pozytywne, co przełożyło się na podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium.

Na zakończenie burmistrz podziękował za okazane zaufanie i podkreślił, że to, co udało się osiągnąć jest zasługą pracy całego zespołu, m.in.: pracowników urzędu i jednostek gminnych, radnych oraz sołtysów.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły