Kolejne dotacje dla NGO

Gmina Jaworzyna Śląska przeznacza kolejne środki na wsparcie i realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z pózn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2019 roku.…

Czytaj dalej

Gmina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych

Gmina Jaworzyna Śląska rozstrzygnęła konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy, ogłoszony przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 29 stycznia 2019 r. W wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, w Gminie Jaworzyna Śląska zostały wybrane oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań: K1-1/2019 Konkurs na zadanieSzkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych…

Czytaj dalej

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Jak co roku Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie…

Czytaj dalej

Dodatkowe pieniądze dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Gmina Jaworzyna Śląska ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. Łączna kwota, jaką jeszcze w tym roku Gmina chce przekazać organizacjom pozarządowym  wynosi 33 tysiące złotych. Wsparcie finansowe Gminy obejmuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy na terenie miasta oraz wsi. Termin, w jakim organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do konkursu upływa 28…

Czytaj dalej

Kto i ile otrzymał na działalność?

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Na początku bieżącego roku Gmina Jaworzyna Śląska rozpisała otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  Organizacje mogły starać się o fundusze na działalność w takich dziedzinach jak między innymi: kultura fizyczna, zdrowie, kultura, społeczeństwo obywatelskie. Na początku lutego ogłoszono wyniki konkursu. Która z organizacji będzie mogła realizować swoje zadania przy…

Czytaj dalej

Pieniądze dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Jak co roku Gmina Jaworzyna Śląska ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. W tym roku dla organizacji sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 328 300,00 zł. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z…

Czytaj dalej

Gmina przyznała dotacje dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, który został ogłoszony 23 lutego 2012 roku przez Gminę Jaworzyna Śląska, w 2012 roku następujące zadania otrzymają wsparcie finansowe: 1. Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Wybrano ofertę Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej,…

Czytaj dalej

Są pieniądze dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/7/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07.02.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Jaworzyna…

Czytaj dalej
1 2