Kolejne dotacje dla NGO

Gmina Jaworzyna Śląska przeznacza kolejne środki na wsparcie i realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z pózn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2019 roku.…

Czytaj dalej

Gmina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych

Gmina Jaworzyna Śląska rozstrzygnęła konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy, ogłoszony przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 29 stycznia 2019 r. W wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, w Gminie Jaworzyna Śląska zostały wybrane oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań: K1-1/2019 Konkurs na zadanieSzkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych…

Czytaj dalej

Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gmina Jaworzyna Śląska wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach…

Czytaj dalej

Gmina przyznała dotacje dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, który został ogłoszony 23 lutego 2012 roku przez Gminę Jaworzyna Śląska, w 2012 roku następujące zadania otrzymają wsparcie finansowe: 1. Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Wybrano ofertę Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej,…

Czytaj dalej