Zarząd MKS Karolina wyjaśnia sytuację w klubie

Kolarstwo Jaworzyna Śląska

Zarząd MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej wydał oświadczenie w związku z sytuacją w klubie. W efekcie zwolnienia wieloletniego trenera sekcji kolarskiej, Antoniego Szewczyka, a także braku możliwości porozumienia z Zarządem, rodzice młodych zawodników wypisują swoje dzieci z klubu. Jednocześnie skierowali się z pismem do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej oraz do Burmistrza Jaworzyny Śląskiej pisma w sprawie zaistniałej sytuacji. Te same dokumenty dokumenty media z terenu powiatu świdnickiego. Sytuację opisywana była wczoraj, w tym artykule:

Dzisiaj, 11 lipca i zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, Zarząd MKS wydał oświadczenie w tej, sprawie. W międzyczasie Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, w wywiadzie dla portalu swidnica24.pl zapowiedział, że chętnie wystąpi w roli mediatora pomiędzy stronami, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, postara się zapewnić odpowiednie warunki do trenowania młodych kolarzy przez trenera Szewczyka, w nowej formule organizacyjnej.

Oto treść oświadczenia Zarządu MKS Karolina

        
Jaworzyna Śląska, dnia 11.07.2020 r.
 

Oświadczenie
 
Na wstępie Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” pragnie podkreślić, że rozwiązanie umowy z trenerem Antonim Szewczykiem nie jest związane z nieporozumieniami na linii rodzice – Zarząd Stowarzyszenia. W kwestii relacji pomiędzy trenerem , a Zarządem, uważamy , ze te sprawy nie powinny być upubliczniane i poruszane na forum.
 
Chcemy również zwrócić uwagę na fakt , iż do tej pory Zarząd nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma w powyższej sprawie. O zaistniałej sytuacji dowiedzieliśmy się telefonicznie od redaktora portalu www.jaworzynka.info lecz nie dostaliśmy możliwości wcześniejszego ustosunkowania się do listu rodziców oraz całego  artykułu zamieszczonego na w/w portalu.
 
W kwestii różnicy zdań z rodzicami sekcji kolarskiej Miejski Klub Sportowy informuje, iż wielokrotnie spotykał się z zainteresowanymi i podejmował działania mające na celu uzyskanie kompromisu. M.in. na posiedzeniu Zarządu w dniu 28.01.2020 r. została rozpatrzona prośba rodziców zawodników w/w sekcji o utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla kolarzy. W załączeniu przedstawiamy pisemną odpowiedź Zarządu z dnia 04.02.2020 r. na roszczenia rodziców. Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi, w ramach protestu, rodzice zaprzestali regulowania składek za udział dzieci w zajęciach sportowych, które nie są uregulowane do dnia dzisiejszego.
 
Na kolejnym spotkaniu z rodzicami w dniu 23.06.2020 r. zostało przedstawione zestawienie kosztów sekcji kolarskiej za 2019 r., które wg rodziców było zbyt ogólne. W dalszym ciągu podejmowano próby wymuszenia na Zarządzie utworzenia odrębnego rachunku dla sekcji.
Poinformowano również rodziców, że w dniu 25.06.2020 r. odbędzie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym corocznie przedstawiane są sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz omawiane najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Klubu. Trener potwierdził chęć uczestnictwa w Walnym Zebraniu, na które zapraszał rodziców.
 
Podczas Zwyczajnego, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 r. Każdy z obecnych na sali otrzymał komplet dokumentów w formie papierowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. oraz odczytał protokół z kontroli działalności Stowarzyszenia. Poniżej treść protokołu:
 
Przeprowadzona w dniu 10 marca 2020 r. kontrola działalności Stowarzyszenia w 2019 roku nie wykazała nieprawidłowości.
Wyniki kontroli potwierdziły natomiast legalność wszelkich działań i decyzji Zarządu, podejmowanych w 2019 roku. Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia charakteryzowała rzetelność, gospodarność i celowość.
 
Na tej podstawie, Zarząd otrzymał również absolutorium.
Podczas omawiania spraw różnych, poruszono min. roszczenia rodziców dotyczące utworzenia odrębnego rachunku dla sekcji kolarskiej. Po burzliwej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany punkt. Nikt z zebranych nie głosował za utworzeniem dodatkowego sub rachunku.
Następnie omówiono prośby w/w rodziców w celu kontroli wydatków sekcji kolarskiej za 2019 rok. Prezes przypomniał, iż zgodnie ze Statutem Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” organem do kontroli działań Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna:
 
§36
1.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
 
W związku z tym , iż w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczył trener Szewczyk oraz żaden z zainteresowanych rodziców, Prezes zobowiązał się do przedstawienia stanowiska Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, rodzicom sekcji kolarskiej podczas najbliższego spotkania, co też uczyniono.
 
Dodatkowo, na spotkaniu w dniu 02.07.2020 r.  po tym jak po raz kolejny rodzice  odmówili uregulowania opłat za zajęcia, zgodnie z deklaracją uczestnictwa, zawartą przez obie strony, która mówi:
 
§ 3 , punkt:3
 Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 30 dni bez indywidualnych uzgodnień z prowadzącym będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 
zostało im wręczone pismo informujące o zawieszeniu ich dzieci w prawach zawodników MKS Karolina oraz wyznaczono termin uregulowania zobowiązania, przypadający na dzień 10.07.2020 r.
 
Zarząd pragnie podkreślić, że na każdym kroku podejmuje wszelkie działania mające na celu polepszenie warunków treningowych i bytowych zawodników Stowarzyszenia. Stara się o dotacje nie tylko z Gminy lecz również pozyskuje środki z innych instytucji, sponsorów oraz osób prywatnych. M.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu „Klub” z którego w 2018 r. został zakupiony nowy rower dla sekcji kolarskiej oraz w roku bieżącym, gdzie również przeznaczone są środki na zakup nowego roweru;  Starostwa Powiatowego, działania wspierające starty w wyścigach kolarzy.  Środki pozyskiwane z tzw. 1%, które również przeznaczane są  na potrzeby sekcji kolarskiej.
 Wszelkie rozliczenia są sporządzane na bieżąco, z zachowaniem terminów przedstawienia sprawozdań. Zarząd Stowarzyszenia nie ma nic do ukrycia i nigdy nie miał. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem oraz m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych    i innymi regulacjami, Zarząd nie może udostępniać dokumentacji Stowarzyszenia osobom postronnym.
Niejednokrotnie byliśmy poddawani kontroli działalności organów zewnętrznych czy to z ramienia Gminy, czy innych, upoważnionych  instytucji, gdzie nie było żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania Stowarzyszenia.
 
W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w piśmie od rodziców chcielibyśmy sprostować kilka informacji:
Trener wielokrotnie organizował zajęcia nie tylko typowo kolarskie lecz również wyjazdy na basen , lodowisko oraz narty biegowe, które były prowadzone w ramach treningu, za co pobierał wynagrodzenie, a koszty wstępu i transportu były opłacane z klubowych pieniędzy.
Części rowerowe są częściami szybko zużywającymi się, lecz są na bieżąco zamawiane i wymieniane w ramach potrzeb.  Stroje kolarskie były do dyspozycji trenera i wszelką dokumentacją oraz wymianą zajmował się trener Szewczyk. Po sprawdzeniu stanów okazało się, że w szafie znajduje się spora ilość odzieży kolarskiej, niektóre nowe,      z metkami, które nie były wydawane Jego podopiecznym.
Wszelkie wymienione w piśmie rodziców zadania trenera np. : opiniowanie potrzeb zakupu sprzętu sportowego, odpowiednie zabezpieczanie zajęć i pobytu na zawodach sportowych, nadzór nad wykorzystywanym sprzętem sportowym, wynikały z umowy pomiędzy trenerem, a Zarządem Stowarzyszenia, za które trener pobierał comiesięczne umowne wynagrodzenie.
 
Pragniemy podkreślić że Zarząd zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro zawodników i wszelkie decyzje oraz podejmowane działania prowadzone były z troską o dobro Stowarzyszenia. Realizowane zadania oraz wydatki z nimi związane prowadzone były zgodnie z treścią zawartych umów o dofinansowanie działalności sportowej i w zgodzie          z literą prawa. Mając na uwadze dobro klubu i jego zawodników Zarząd deklaruje wolę współpracy i jest gotowy do udostępnienia wszelkiej dokumentacji podmiotom współfinansującym działalność Stowarzyszenia i innym instytucjom upoważnionym do kontroli.
 
 
Ze sportowym pozdrowieniem   
 
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

Ponadto Zarząd udostępnił pismo, skierowane do rodziców w dniu 05.02.2020 r. Do pobrania (pdf).

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.