Nabór do Żłobka Gminnego

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2017 r. podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaworzynie Śląskiej oraz nadania mu statutu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 31 maja 2017 r.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami i nie nastąpią opóźnienia w pracach remontowych placówka rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku.

Nabór:

Utworzenie żłobka, związane jest z uzyskaniem na ten dotacji z rządowego programu „MALUCH plus” 2017. Placówka na początku będzie mogła zapewnić opiekę 17 dzieciom. Liczba ta wynika z obowiązujących przepisów. Zaznaczyć jednak należy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby na zwiększenie liczby dostępnych miejsc w żłobkach.

Kto może być przyjęty do żłobka?

Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 1,5 roku życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. W przypadku, gdy liczba kart zgłoszeniowych przekroczy liczbę miejsc w żłobku, w naborze uwzględnione zostaną się następujące kryteria dodatkowe:

  1. dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
  2. dwoje lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest niepełnosprawnych lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest osobą niepełnosprawną,
  3. rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko.

Przebieg naboru:

Nabór prowadzić będzie dyrektor żłobka. Karty zgłoszeń i wymagane dokumenty/wzory dokumentów, które należy złożyć dostępne są w siedzibie żłobka, przy ul. Westerplatte 18 w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Dokumentację  rekrutacyjną należy składać w terminie od 19 czerwca do 28 czerwca (do godz. 15.00) w siedzibie żłobka (sekretariat). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 30 czerwca br.

Odpłatność za żłobek:

Szczegółowe warunki odpłatności za żłobek będzie regulować umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami/rodzicem dziecka. Decyzję o wysokości opłaty podejmie Rada Miejska. Przewiduje się, że miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem wynosić będzie ok. 450 zł.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły

Skomentuj